Menu
Cart 0

Typhoon Yolanda (Cebuano)

  • $ 4500

PrintMyTract.com logoNOTE: This item is custom-printed to order (click for more details).

Printing Time
Tract Quantity
Add Your Custom Imprint—FREE! (click for more details)

 


  • Estimated shipping date: Monday, August 5 (Click for more details)
  • SKU:
  • Discounts: Discount coupons do not apply to this item
  • Format: Folded Tract
  • Size: 3.5 inches x 5.5 inches
  • Pages: 6
  • Returns: Because this item is custom-printed to order, it cannot be returned.

Show all item details


The full text of this tract is shown below. (Do you want to print this tract in a different version than the one listed? Contact us and let us know what you're looking for—we may be able to create the alternate version for you at no charge.)

Leyte ug Isla sa Samar sa Pilipinas, Nobembre 8, 2013. Bagyong Yolanda (nailhan usab sa ngalang Haiyan) migun-ob sa siyudad sa Tacloban ug uban pang bahin sa maong mga isla. Ang Yolanda usa sa pinakakusog nga mga bagyo nga nahitala sukad, tibouk kalibutan, sa kakusgon sa hangin (196 ka milya kada oras). Gibana-bana ang 15 milyones ka mga katatawhan ang naapektohan niini, kapin sa upat ka milyon ang nawad-an sa ilang mga panimalay, ug aduna usab 6,000 nga kompirmadong nangamatay. Usa ka Wikipedia nga artikulo naga taho nga ang gambalay sa tugpahanan sa Tacloban nalaglag sa usa ka 17 ka tiil nga storm surge o pag dako sa tubig dagat nga miabot hangtod sa ikaduhang andana. BBC News nag taho nga sa Nobembre 13, nga “ang labing dakong dalan gikan sa tugpahanan sa Tacloban padulong sa siyudad nasampungan sa mga “kagyo ug sa mga ginuba.” Ang Congresista sa Leyte namahayag nga udunay pag bati sa “Pagka walay paglaum ug biniyaan” sa mga nakalingkawas. Sa taho sa Chicago Tribune nga usa ka lumulupyo nagakanayon ang “siyudad sa Tacloban usa na ka patayng siyudad.” Ang Samaritan’s Purse Prayer Point magazine nag taho, “Ang mga nakalingkawas naga atubang sa panginahanglan ug papangita sa tubig, pagkaon, puy-anan, ug tambal-ang tanan nalandungan sa hilabihang kasakit, wala nay kalauman, hataas nga pagka gun-ob, ug baho sa kamatayon.

Ang maong katalagman dili lamang motandog sa atong mga kasing-kasing, kini usab maka pangutana kanato ug daghang mga pangutana, sama sa, “Hain ba ang Dios taliwala niining tanan ug nganong Iya man kining gitugotan?” Wala gayoy sayon nga tubag niining maong mga pangutana, apan ang Biblia naghatag ug mga katubagan. Sa panahon ni Jesus may mga tawo nga nangutana kaniya mahitungod sa usa ka gamay katalagman nga nahitabo niadtong panahuna. Dunay napolog walo ka tawo ang nangamatay sa dihang ang tore sa Siloam mitumpag kanila. Ang pipila ka mga tawo naka panguta nga tingali nahitabo kadto tungod kay ang maong mga tawo nakahimo ug dagkong mga sala. Mao kini ang tubag ni Jesus sa ilang mga pangutana: “Naghuna-huna ba kamo nga sila hilabihan ka daotan nga mga makasasala labaw pa kay sa ubang tawo nga nagpuyo Jerusalem? Dili; apan gawas kung kamo dili MAGNIHULSOL, kamong tanan malaglag usab sa maong pa-agi”(Lukas 13:4,5). Ang Iyang gisulti kanila mao nga, “KINI UNTA MAOY PAGPUKAW NGA TAWAG!” Dios usab nagpukaw sa mga kalag ngadto sa pagpanginahanglan sa kaluwasan.

Ako nag tuo nga ang Dios nagpakigsulti sa kalibutan, “PAGMATA! Inyo nakong gipalayo ug nalimot na kamo kinsa Ako. Inyo akong gi-ila nga usa ka Dios nga matinugoton sa dauton. Inyong gitawag ang dauton nga maayo, ug ang maayo dautan” (Isaias 5:20). Kung kining maong katalagman maoy maka pahunong ninyo ug maminaw sa Akong tingog, nan naay maayo nga nahitabo gikan niini.

Tinuod karon ang Ginoo “nagmapailubon ngari kanato, dili siya buot nga adunay usa nga malaglag apang ang tanan unta modangat sa paghinulsol” (2 Pedro 3:9). Apan ang libro sa Pinadayag nag sulti kanato nga ang adlaw sa pagka-mapailobon sa Dios matapos ra. Nianang adlawa ang nahitabo sa Pilipinas murag mahimong usa pasundayag. Pananglitan, kini nag hisgot adunay usa ka panghitabo nga diin ang ikatulong bahin nga katawhan “namatay sa kalayo ug aso ug asupre…. Apan wala sila NAGHINULSOL” (Pindayag 9:18-21).

Nag kutlo kitag tulo ka mga birsikulo nga nag hisgot ug paghinulsol. Unsa ba ang paghinulsol? Ang maong pulong nagpasabot ug “pag usab sa huna-huna.” Kinahanglan atong isalikway ang atong mga kaugalingon ug mosugod kita pag-uyon sa huna-huna sa Dios mahitungod kanato. Ania ang Pipila nga mga huna-huna:

“Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang butang ug hilabihan pagkadautan” (Jeremias 17:9).

Wala gayoy matarong, wala gayod bisan usa…. Wala gayoy ni usa nga nagapangita sa Dios…. Ang tanan nagpakasala, ug nawad-an sa himaya sa Dios” (Roma 3:10-12,23).

“Ang suhol sa sala mao ang kamatayon” (Roma 6:23), “human niini mao ang paghukom” (Hebreo 9:27), “ug unya ang Kamatayon ug Impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo” (Pinadayag 20:14).

Mouyon ba ikaw nga ikaw angayan sa Iyang walay katapusang hukom tungod sa imong mga sala? Kini usa ka mapait ug makapaubos nga pildoras nga tunlon, apan kung ikaw dili andam nga maghinulsol, mga mao ang pag-uyon sa Dios sa Iyang dili maayong balita mahitungod kanato, ikaw dili maka angkon sa Iyang mga maayong balita alang kanimo.

Ania ang maayong balita alang kanimo sa Biblia: “Ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga Iyang gihatag ang Iyang bugtong Anak” (Juan 3:16). “Si Cristo nagpakamatay alang sa atong mga sala … gilubong, ug … nabanhaw sa ikatulo ka adlaw” (1 Corinto 15:3,4). “Tungod sa gracia kita naluwas pinaagi sa atong pagtuo…. Kini gasa sa Dios, dili sa mga buhat, aron walay makapasigarbo” (Efeso 2:8.9). Oo, ang Magbubuhat sa kalibutan (Juan 1:3) minaug gikan sa langit aron sa pag-antos, nag-ula sa dugo ug namatay didto sa krus tungod sa imong mga sala ug kanako.

Tingali usa ikaw sa misalig sa imong mga maayong Kinaiya, imong mga maayong binuhatan, imong bautismo, o sa imong relihiyon aron ikaw maluwas. Kining mga butanga maayo sa imong panan-aw, apan imong ma susi ang Kasulatan nga kini kakawangan ug walay pulos ug dili maka hatod kanimo ngadto sa langit. Si Apostoles Pablo nag wali ug “paghinulsol ngadto sa Dios ug pagtuo ngadto kang Ginoong Jesu-Cristo” (Mga Buhat 20:21).

Tingali ikaw moingon, “Ako nasayod nga usa ako ka makasasala, apan wala may hingpit!” Insakto kana! Mao nga ang Dios nag sulti kanatong tanan, “Kinahanglan matawo kita pag-usab” (Juan 3:7).

Mag hinulsol ba ikaw karon, mao kanang pagdawat sa pag ila kanato sa Dios nga mao kanang nagakalag-lag kita ug kinahanglan nga luwason? Imo bang dawaton ang paghatag sa Dios ug Manluluwas kinsa nag-antos sa hilabihan didto sa krus aron kita Iyang maluwas gikan sa hukom nga walay katpusan? Imo bang ibutang ang imong pagsalig sa Manluluwas KARON, sa dili pa ang kapungot sa Dios ug hukom moabot kanimo? “Tumoo ikaw sa Ginoong Jesu-Cristo, ug ikaw maluwas” (Mga Buhat 16:31).

“Karon ang Dios sa paglaum maga puno kaninyo sa tanang kalipay ug kalinaw diha sa pagtuo, aron kamo modagaya sa paglaum, pina-agi sa gahum sa Bala-ang Spirito” (Roma 15:13). P. L. Canner

Back to top of page


We Also Recommend