Menu
Cart 0

God Awakened Us (Cebuano)

  • $ 4500

PrintMyTract.com logoNOTE: This item is custom-printed to order (click for more details).

Printing Time
Tract Quantity
Add Your Custom Imprint—FREE! (click for more details)

 

NOTE: Our custom tract team will be out of the office for holiday weekend. We will be back in the office to answer emails and work on custom tract jobs starting on Tuesday.


  • Estimated shipping date: Tuesday, June 18 (Click for more details)
  • SKU:
  • Discounts: Discount coupons do not apply to this item
  • Format: Folded Tract
  • Size: 3.5 inches x 5.5 inches
  • Pages: 6
  • Returns: Because this item is custom-printed to order, it cannot be returned.

Show all item details


The full text of this tract is shown below. (Do you want to print this tract in a different version than the one listed? Contact us and let us know what you're looking for—we may be able to create the alternate version for you at no charge.)

MINDANAO ISLAND, PHILIPPINES, December 17, 2011. Ang usa ka bagyo mi gun-ob sa syudad sa Cagayan de Oro ug Iligan ug sa ubang mga dapit sa maong isla. Ang maong bagyo mipaapaw sa tubig sa suba nga maoy hinungdan sa paglunop ug mga pagdahili sa mga yuta. Sa December 27, ang mga nangamatay mikabat na sa 1,294, ug  daghan pang nangawala ug modangat sa napulo ka liboan ang nawad-an sa ilang mag pinuy-anan.

Ania ang kinutlo sa usa ka e-mail nga gipadala niadtong December 21 sa usa ka 21 anyos nga nakalingkawas sa maong katalagman ngadto sa iyang higala nga Cristohanon nga taga United States: “Ang among balay sa Cagayan de Oro (CDO) 0.60 ka kilometro gikan sa suba, ug kanunay kaming naghuna-huna nga layo ra kining abton sa baha. Kami nasayod nga ang hangin ug ulan kusug na niadtong higayona apan ang mga tawo nag sulti kanamo nga ang CDO wala gayod makasinati ug baha sukad,” sa pagka alas 12:15 na sa kaadlawon dihay usa black-out ug ngit-ngit ang tibuok syudad. Sa pagka ala 1:30 na, ako ug ang akong igsoong lalake gipukaw na lang sa among mga kauban sa balay. Ako nang namatikdan nga basa na ang akong likod. Igo lang gyud nako nakuha ang uban nakong mga sinina, miabot na sa among hawak ang tubig. Midangop mi sa balay sa among higala nga adunay ikaduhang andana. Pagka alas 6:30 na sa buntag, mikonhud na ang baha ug namalik mi sa among balay. Napuno gayod sa lapok ang mga katre ug salog. Milakaw kami padulong sa ubos nga bahin sa CDO ug among  nakita ang mga patay nga nagtapok daplin sa kalsada. Nakita namo ang mga tawo nga arang hilak ug hilabihan gayod kasobo sa gidangatan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Adunay akong kauban  sa eskwela ug magtu-tudlo  nga  kansang balay  naguba ug daghan usab mga kahigala-an namo ang namatyan.

“Daghan sa among nga higala nag sulti nga bulahan kami tungod kay adunay mga tawo nga nakapukaw namo tunga-tunga sa kagabhi-on. Ako nasayod nga bisan adunay tawo nga nahilambigit sa pagpukaw namo, and Dios maoy nagpaluyo sa tanan. Gipukaw kami sa Dios. Kami sayod ang ang Dios kauban kanato. Iya kaming gigiyahan sa dapit nga ligtas. Nagpasalamat kami Kaniya. Kami nag plano unsaon nga makatabang sa mga tawo sa CDO. Bisan tuod ug dili mi makahimo ug dagko, apan sayod kami nga dako kinig kahimu-an alang Kanila. Tabangi kami sa pag-ampo nga ang CDO  makabangon.”

Ang maong katalagman dili lamang motandog sa atong mga kasing-kasing, kini usab maka pangutana kanato ug daghang mga pangutana, sama sa, “Hain ba ang Dios taliwala niining tanan ug nganong Iya man kining gitugotan?” Wala gayoy sayon nga tubag niining maong mga pangutana, apan ang Biblia naghatag ug mga katubagan. Sa panahon ni Jesus may mga tawo nga nangutana kaniya mahitungod sa usa ka gamay katalagman nga nahitabo niadtong panahuna. Dunay napolog walo ka tawo ang nangamatay sa dihang ang tore sa Siloam mitumpag kanila. Ang pipila ka mga tawo naka panguta  nga tingali  nahitabo kadto tungod kay ang maong mga tawo nakahimo ug dagkong mga sala. Mao kini ang tubag ni Jesus sa ilang mga pangutana: “Naghuna-huna ba kamo nga sila hilabihan ka daotan nga mga makasasala labaw pa kay sa ubang tawo nga nagpuyo Jerusalem? Dili; apan gawas kung kamo dili MAGNIHULSOL, kamong tanan malaglag usab sa maong pa-agi”(Lukas 13:4,5). Ang Iyang gisulti kanila mao nga, “KINI UNTA MAOY PAGPUKAW NGA TAWAG!” Sama sa pagpukaw sa Dios sa uban aron makalingkawas sa baha sa CDO, Siya usab nagpukaw sa mga kalag ngadto sa pagpanginahanglan sa kaluwasan.

Ako nag tuo nga ang Dios nagpakigsulti sa kalibutan, “PAGMATA! Inyo nakong gipalayo ug nalimot na kamo kinsa Ako. Inyo akong gi-ila nga usa ka Dios nga matinugoton sa dauton. Inyong gitawag ang dauton nga maayo, ug ang maayo dautan” (Isaias 5:20). Kung kining maong katalagman maoy maka pahunong ninyo ug maminaw sa Akong tingog, nan naay maayo nga nahitabo gikan niini.

Tinuod karon ang Ginoo “nagmapailubon ngari kanato, dili siya buot nga adunay usa nga malaglag apang ang tanan unta modangat sa paghinulsol” (2 Pedro 3:9). Apan ang libro sa Pinadayag nag sulti kanato nga ang adlaw sa pagka-mapailobon sa Dios matapos ra. Nianang adlawa ang nahitabo sa Mindanao murag mahimong usa pasundayag. Pananglitan, kini nag hisgot adunay usa ka panghitabo nga diin ang ikatulong bahin nga katawhan “namatay sa kalayo ug aso ug asupre…. Apan wala sila “NAGHINULSOL” (Pindayag 9:18-21).

Nag kutlo kitag tulo ka mga birsikulo nga nag hisgot ug paghinulsol. Unsa ba ang paghinulsol? Ang maong pulong nagpasabot ug “pag usab sa huna-huna”. Kinahanglan atong isalikway ang atong mga kaugalingon ug mosugod kita pag-uyon sa huna-huna sa Dios mahitungod kanato. Ania ang Pipila nga mga huna-huna:

“Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang butang ug hilabihan pagkadautan”(Jeremias 17:9).

Wala gayoy matarong, wala gayod bisan usa…. Wala gayoy ni usa nga nagapangita sa Dios…. Ang tanan nagpakasala, ug nawad-an sa himaya sa Dios” (Roma 3:10-12,23).

“Ang suhol sa sala mao ang kamatayon” (Roma 6:23), “human niini mao ang paghukom” (Hebreo 9:27), “ug unya ang Kamatayon ug Impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo” (Pinadayag 20:14).

Mouyon ba ikaw nga ikaw angayan sa Iyang walay katapusang hukom tungod sa imong mga sala? Kini usa ka mapait ug makapaubos nga pildoras nga tunlon, apan kung ikaw dili andam nga maghinulsol, mga mao ang pag-uyon sa Dios sa Iyang dili maayong balita mahitungod kanato, ikaw dili maka angkon sa Iyang mga maayong balita alang kanimo.

Ania ang maayong balita alang kanimo sa Biblia; “Ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga Iyang gihatag ang Iyang bugtong Anak” (Juan 3:16). “Si Cristo nagpakamatay alang sa atong mga sala … gilubong, ug … nabanhaw sa ikatulo ka adlaw” (1 Corinto 15:3,4). “Tungod sa gracia kita naluwas pinaagi sa atong pagtuo…. Kini gasa sa Dios, dili sa mga buhat, aron walay makapasigarbo” (Efeso 2:8.9). Oo, ang Magbubuhat sa kalibutan (Juan 1:3) minaug gikan sa langit aron sa pag-antos, nag-ula sa dugo ug namatay didto sa krus tungod sa imong mga sala ug kanako.

Tingali usa ikaw sa misalig sa imong mga maayong Kinaiya, imong mga maayong binuhatan, imong bautismo, o sa imong relihiyon aron ikaw maluwas. Kining mga butanga maayo sa imong panan-aw, apan imong ma susi ang Kasulatan nga kini kakawangan ug walay pulos ug dili maka hatod kanimo ngadto sa langit. Si Apostoles Pablo nag wali ug “paghinulsol ngadto sa Dios ug pagtuo ngadto kang Ginoong Jesu-Cristo” (Mga Buhat 20:21)

Tingali ikaw moingon, “Ako nasayod nga usa ako ka makasasala, apan wala may hingpit!” Insakto kana! Mao nga ang Dios nag sulti kanatong tanan, “Kinahanglan matawo kita pag-usab” (Juan 3:7).

Mag hinulsol ba ikaw karon, mao kanang pagdawat sa pag ila kanato sa Dios nga mao kanang nagakalag-lag kita ug kinahanglan nga luwason? Imo bang dawaton ang paghatag sa Dios ug Manluluwas kinsa nag-antos sa hilabihan didto sa krus aron kita Iyang maluwas gikan sa hukom nga walay katpusan? Imo bang ibutang ang imong pagsalig sa Manluluwas KARON, sa dili pa ang kapungot sa Dios ug hukom moabot kanimo? “Tumoo ikaw sa Ginoong Jesu-Cristo, ug ikaw maluwas” (Mga Buhat 16:31). —P.L. Canner

(gihubad ngadto sa Cebuano ni M. Cañon)

Back to top of page


We Also Recommend