Menu
Cart 0

Nepali Calendar Card

  • $ 3500

PrintMyTract.com logoNOTE: This item is custom-printed to order (click for more details).

Printing Time
Tract Quantity

  • Estimated shipping date: Tuesday, July 23 (Click for more details)
  • SKU:
  • Discounts: Discount coupons do not apply to this item
  • Size: 3.5 inches x 2.5 inches
  • Pages: 2
  • Returns: Because this item is custom-printed to order, it cannot be returned.

Show all item details


येशूले उत्तर दिनुभयो, "बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। पिताकहाँ म बाहेक अरू कोही पनि आउँदैनन्।

येशू एक मात्र साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ स्वर्ग जाने एक मात्र बाटो हुनुहुन्छ

यदि तपाईं आफ्नो पापको लागि क्रूसमा येशू मर्नुभयो भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ भने - तपाईंको उद्धार हुनेछ। तब मात्र तिमी स्वर्ग पुग्नेछौ। प्रत्येक मानिस येशूको नाउँमा घुँड़ा टेक्नेछ, र हरेक जिब्रोले येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्नेछ।

Back to top of page


We Also Recommend