Menu
Cart 0

For God So Loved The World (Cebuano)

Special-Order Folded Tract

  • $ 4500

PrintMyTract.com logoNOTE: This item is custom-printed to order (click for more details).

Printing Time
Tract Quantity
Add Your Custom Imprint—FREE! (click for more details)

 


  • Estimated shipping date: Wednesday, August 14 (Click for more details)
  • SKU:
  • Discounts: Discount coupons do not apply to this item
  • Format: Folded Tract
  • Size: 3.5 inches x 5.5 inches
  • Pages: 6
  • Imprinting: Available with 5 lines of custom text
  • Returns: Because this item is custom-printed to order, it cannot be returned.

Show all item details


The full text of this tract is shown below. (Do you want to print this tract in a different version than the one listed? Contact us and let us know what you're looking for—we may be able to create the alternate version for you at no charge.)

Ang Juan 3:16 sa makadaghan gitawag kini nga “Basahon sa Ebanghelyo,” kay dinhi ania na ang kinatibuk-an nga ebanghelyo nga gipamubo sa pagsaysay. Atong makita ang tinubgan sa kaluwasan—ang gugma sa Dios; ang agi-anan nga diin ang kaluwasan moabot—Ang Iyang bugtong Anak; ug ang dalan nga pinaagi niini ato kining madawat—sa pagtuo diha sa Iyang Anak.

Tingali ikaw moingon, “O, ako nang nabasa ang maong bersikulo sa kalibu-an na ka higayon.” Bisan imo na tuod kining nabuhat, mituo ba gayod ikaw niini—mao kana, pina agi sa imong pagtuo imong gihimo ang imong kaugalingon nga usa sa mga “si bisan kinsa” pina agi sa pag salig in Cristo, ug busa atong nadawat ang kinabuhing dayon?

Usa sa ka Christohanon nako nga higala mi sugilon kanako nga siya nakabig pinaagi niining maong bersikulo. Iya kining gidawat, iyang gibasa litra sa litra, gituohan sa iyang pagbasa, gi aplikar sa iyang kinbuhi, misalig sa Anak, ug gidawat and kinbuhing dayon. Bagang panon sa mga kalag nga nagapangita mibuhat na. Ikaw mibuhat na ba? Kung wala pa, unta ang Gino-o motabang kanimo sa paghimo karon.

Atong tan-awon kining maanindot nga bersikulo, sa usa lang ka pulong o duha ba kaha anam-anam, himundumi lang nga kini Pulong sa Dios, ug ang Dios motuman gayod sa Iyang gipamulong.

DIOS

Mao kana ang unang pulong. Ang kaluwasan nag sugod sa Dios. Ania ang unang sayop sa tawo. Ang tawo nag sugod sa iyang kaugalingon. Ang tawo mangutana, “Unsay akong buhaton aron maluwas?” Ang Dios moingon, “Tan-awa ang akong gibuhat.” Higala, balik ngadto sa Dios. Paminawa ang Iyang gipamulong, ug tan-awa unsay Iyang gibuhat.

GIHIGUGMA ANG KALIBUTAN

Gugma—ang kaluwasan midagayday gikan sa gugma sa Dios. Unsay gihigugma sa Dios? Ang kalibutan, ang kalibutan sa mga makasasala. Kahibulungan, gugmang dili kita takus! Apan hinumdumi, kinahanglang dawaton nato ang maong gugma, kay kung dili walay pulos kini kanato.

Apan naa koy gikuha ang pulong, diba? Usa lamang kini ka gamay’ng pulong, apang adunay dakong kahulugan.

SA INGON NIINI

O kanang “Sa Ingon Niini”! Naghisgut sa usa ka dako, walay kinutuban nga gugma sa Dios, gugma nga masukod lamang sa buhat nga padayag niini.

IYANG GIHATAG

Ang kaluwasan usa ka gasa. “Ang gasa sa Dios kinabuhing dayon” (Roma 6:23). Higala, gusto ka bang mopalit niini? Kini usa ka “walay kantidad” (Isa. 55:1). Ang Dios dili makabaligya niini, ug dili ka makapalit niini—hilabihan ka bililhon kini. Apan ang Dios nagtanyag niini nga libre ingon nga gasa. Imo ba kining dawaton?

ANG IYANG BUGTONG ANAK

Unsa ka makalilisang nga halad! Unsang gugmaha nga motanyag niini! Ang kaluwasan pina-agi lamang sa Anak sa Dios. “Ang Dios nag hatag kanato sa kinabuhing dayon, ug kining maong kinabuhi anaa sa Iyang Anak. Ang nakabaton sa Anak nakabaton sa kinabuhi; ug ang wala makabaton sa Anak sa Dios wala makabaton sa kinabuhi” (1Juan 5:11,12). Kinabuhing dayon wala kanato, apan anaa kang Jesus lamang. Busa angkona Siya ingon nga imong Manluluwas, ug imong maangkon ang kinabuhing dayon!

Ato nang nakita ang gibuhat sa Dios—“Gihigugma sa Dios ang kalibutan nga sa ingon niini Iyang gihatag ang Iyang bugton Anak.” Karon, sa pagpadayon sa besikulo, atong makita nganong Iya kining gibuhat—”Nga si bisan kinsay motuo (mosalig) Kaniya, dili gayod malaglag, apan may kinabuhing dayon.”

BISAN KINSA

Tingali ikaw moingon, “Unsaon ba nako pagkasayod nga ang kaluwasan gitanyag kanako?” Karon, unsay gisulti sa Dios? “Bisan kinsa,” kini mipakaylap sa tanyag sa kaluwasan ngadto sa matag tawong lalaki, babaye, ug bata ibabaw sa kalibutan. Nga milangkob kanimo, akong higala, dili ba?

MOTUO O MOSALIG

Dinhi mahinungdanon gayod nga atong makita ang wala gisulti sa Dios maingon man usab kung unsa ang Iyang gisulti.

Ang Dios wala mosulti, “Bisan kinsa nga tarong, respetado, buotan, ginadayeg sa tanan, ug naa sa opisina or membro sa simbahan maluwas.” Mao kini ang unang sayop nga dalan sa kaluwasan nga gihimo sa tawo—pamatasan. Mao kini ang pama agi sa Pariseyo—“Dios, salamat kaayo nga dili ako sama sa ubang tawo.” Ug siya nag “salig sa iyang kaugalingon.” (Tanawa sa Lucas 18:11.) “Namatarong” ba siya, nahinluan ba sa iyang mga sa sala? Wala (besikulo 14.) Nganong wala? Tungod kay siya matarong lamang sa iyang kaugalingong tan-aw, ug sa tanan nga nagapalibot kaniya. Sa panan-wa sa Dios siya makasasala, kay ang “tanan nakasala.” Mahitungod sa batasan sa tawo, walay, “kala-inan” (Roma 3:22,23). Sa panan-wa sa Dios, “Wala gayo’y matarong, bisan, usa” (Roma 3:10) ug ang Dios ang Maghuhukom.

Ang Dios wala usab mosulti, “Bisan kinsa ang nagabuhat ug mga maayong buhat maluwas.” Mao kini ang ika duhang sayop nga pamaagi sa tawo alang sa kaluwasan—binuhatan. Midugkal ba kana kaninyo—unsa bay mga maayong buhat nga makaluwas sa makasasala? Kung unsa ang punu-an, mao usab ang iyang bunga; maingon man ang tawo, sama ra sa iyang mga buhat. Kung ikaw makasasala, ang imong binuhatan mga makasasala ug wala kini kwenta alang sa kaluwasan. “Apan kitang tanan sama sa muhugaw’ng butang, ug ang tanang natong pagkamatarong sama sa hugaw nga trapo” (Isa. 64:6) Mao nga, imong makita, ang makasasala dili makabuhat ug maayo aron makapahimout sa Dios. Labaw pa niana, ang akong dili luwas nga higala, sa panan-aw sa Dios siya makasasala ug busa “patay sa kalapasan ug sala” (Epeso 2:1). Karon, unsa bay mahimo sa mga tawong patay? Wala! Ang kinabuhi maoy imong gikinahanglan, ug kini ang kinabuhi nga gitanyag sa Dios kanimo.

Nag-awhag ba ang Dios sa mga makasasala sa pag buhat alang sa kaluwasan? Wala, Ang Iyang Pulong nagpamatu-od nga ang kaluwasan “dili sa mga binuhatan” (Epeso 2:9), Galatia 2:16 nag hisgut makatulo ka higayon nga ang kaluwasan dili sa mga binuhatan, ug makatulo ka higayon nga kini pinaagi sa pagtuo. Basaha ang besikulo—walay pagduha-duha!

Sa katapusan, ang Dios wala mag sulti “Bisan kinsa nag adunay pagbati maluwas” Mao kini ang ika tulong sayop nga pamaagi sa tawo alang sa kaluwasan—pagbati. Mao kini ang kasagarang sayop dinuyugan sa matinguhaon nga mga kalag, “O, na-ay moingon, “kung na-a lang gyud koy mabati nga mga kabaghu-an sa sulod nako, nagtuo ko maayo nako.” Diay ba, apan nag sulti ba ang Dios” Wala gayod. Siya wala nag awhag nga mobati ka, apan nga motuo ka sa Iyang Pulong ug mosalig sa Iyang Anak.

Ako sayod sa imong gusto. Gustong kang mobati sa “kalipay sa kaluwasan.” Apan unsa-on nga imong mabati ang kalipay sa kaluwasan, hangtod ma imo una ang kaluwasan? Ang tawong hapit na malumos dili makabati sa kalipay sa kaluwasan hangtod nga siya naluwas na, maingon man ikaw dili usab. Maingon usab, ang pagbati lamang dili makaluwas kaniya, dili pud makaluwas kanimo. Ang kaluwasan kamatuoran, dili pagbati, ug misandig niniing tulo ka dangkong kamatuoran—Si Cristo namatay alang sa atong mga sala, Siya gilubong, ug Siya nabanhaw (1 Cor. 15:3,4)

Atong namatikdan nga ang Dios wala magsulti, Bisan kinsa ang, o nagabuhat, o mibati. Siya nag sulti, “Bisankinsa ang motuo” Ang pagtuo nag pasabot misalig sa ka imong kaugalingon sa hingpit gayod ngadto sa tawong makaluwas kanimo. Kinsa kana?

DIHA KANIYA

Sa Anak sa Dios. Dili sa imong kaugalingon, o ikaw ug si Hesus kamong duha, apan diha ni Hesus—Si Hesus lamang. “Walay nay lain pang kaluwasan: kay wala nay laing ngalan dinhi sa ilalum sa langit nga gihatg sa tawo, diin kita mamaluwas” (Buhat 4:12)

DILI MALAGLAG

Malaglag gayod ikaw, kung dili ka mosalig ni Cristo. Ang kalag nga walay Cristo anaa sa dakong kakuyaw. Imo bang nahunahuna kana? Higala, kung ikaw usa ka makasasala nga wala pa motuo, anaa ikaw sa makuyaw nga kahimtang, ug padulong ngadto sa makuyaw nga kalaglagan! “Siya nga wala naga salig sa Anak dili maka kita sa kinabuhi; apan ang kapungot sa Dios nagapabilin kaniya’ (Juan 3:36). Lingkawas ngadto ni Cristo, salig Kaniya, ug dili ka malaglag.

APAN MAY KINABUHING DAYON

Bisan unsa ka pagkatawo, ug bisan unsa ang mga butang nga imong nabuhat, kung ikaw karon dayon mosalig ni Hesus, motuo kung kinsa Siya—Anak sa Dios—ug sa Iyang gibuhat—namatay siya sa krus ug nabanhaw alang knimo, ikaw gidayon makabaton ug kinabuhing dayaon. Sa dihang motuo ka sa Pulong sa Dios, ikaw makabaton sa kasigurohan sa kaluwasan, usab, kay kini gisulti ngadto sa mituo kang Hesus, “Ako naghatag kanila ug kinabuhing dayon; ug sila dili gayod mangalaglag, ni walay tawo nga makalangkat kanila gikan sa Akong mga kamot” (Juan 10:28)

Back to top of page


We Also Recommend