Menu
Cart 0

3 Things God Cannot Do (Cebuano)

  • $ 3300

PrintMyTract.com logoNOTE: This item is custom-printed to order (click for more details).

Printing Time
Tract Quantity

  • Estimated shipping date: Tuesday, August 6 (Click for more details)
  • SKU:
  • Discounts: Discount coupons do not apply to this item
  • Format: Folded Tract
  • Size: 3.5 inches x 5.5 inches
  • Pages: 4
  • Returns: Because this item is custom-printed to order, it cannot be returned.

Show all item details


The full text of this tract is shown below. (Do you want to print this tract in a different version than the one listed? Contact us and let us know what you're looking for—we may be able to create the alternate version for you at no charge.)

Aduna ba gayud 3 ka butang nga dili mabuhat sa Dios? Dili ba makihimo ang Dios sa tanan? Atong tan-awon ang Pulong sa Dios aron makita unsa ang Iyang gisulti kanato.

1. ANG DIOS DILI MAKA-PAMAKAK

“Ahh,” moingon ka, “oo, nagtuo ko nga ang Dios dili makapamakak.” Siguro kahibalo na kita ani nga tubag o gani mabutang kini nga malimbungon, apan bisan pa niana kani ang tinuod. Sumala sa Pulong sa Dios sa Tito 1:2 atong makita ang “Dios, nga dili mamakak.” Ang Dios, ug ang Dios lamang, ang makahimo niana nga pag-angkon.

2. ANG DIOS DILI MAUSAB

“Oh, sigurado,” moingon ka, “Nagtuo ako nga ang Dios dili mausab.” Kini usa usab ka klaro nga kamatuoran. Ang Dios nagsulti kanato diha sa Iyang Pulong, sa Malaquias 3:6, “Ako mao ang Ginoo, ako dili mausab.” Kini mao usab ang usa nga kinaiya nga sa Dios lamang.

3. ANG DIOS DILI MAKAPASULOD SA MGA MAKASASALA SA LANGIT

“Hmmm,” moingon ka, “Dili ko sigurado niana. Dili ko kaingon nga mituo ko niana.” Apan, kahibalo ka ba kung ngano nakahibalo ta nga kini tinuod? Tungod kay ang Dios mismo ang nagsulti kanato, ug ang Dios dili makapamakak ug ang Dios dili mausab. Busa, kon ang Dios nag-ingon niini, kini tinuod sa tanang panahon. Si Jesus misulti sa Juan 3:3,5 “Sa pagkatinuod, magaingon Ako kanimo, gawas kon ang tawo matawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios.... Sa pagkatinuod, Ako magaingon kanimo, Gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios.”

Makapangutana siguro ka unsa ka tinuod ang imong madungog sa mga tawo sama kanako. Apan ang atong makaplagan diha sa Pulong sa Dios (ang Bibliya) maoy bug-os nga tinuod ug tinuod hangtod sa kahangtoran (Salmo 119:89).

Karon, kon ang Dios dili makatugot sa mga makasasala ngadto sa langit, kini usa ka dili maayo nga balita alang kanatong tanan tungod kay ang Dios usab nagsulti kanato: “Kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios” (Roma 3:23). Kana tingali usa ka lisud nga kamatuoran nga dawaton sa imong kaugalingon, apan kinahanglan nimo nga dawaton kini. Mahimo nga nagtuo ka nga maayo ka, apan karon nahibal-an nimo nga makasasala ka. Ang Bibliya nag-ingon sa 1 Juan 1:10: “Kon kita moingon nga kita wala makasala, atong himoon Siya [Dios] nga bakakon.” Aduna pa bay dugang sa istorya? Aduna bay paagi aron makaadto sa langit? Atong pang susihon ang pulong sa Dios kanato.

Sa John 14:6 Mitubag si Jesus, “Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako.” Gipasabot ni Jesus nga dili daghan ang pamaagi aron makaadto sa langit. Adunay usa lang ka pamaagi, ug kana nga paagi mao si Jesus Mismo, tungod kay Siya lamang ang namatay alang sa atong mga sala: “Bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato” (Roma 5:8). Sa makausa pa, nahibal-an nato nga kini tinuod, tungod kay ang Dios nag-ingon niini ug Siya dili mamakak ug Siya dili mausab. “Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato.” (Buhat 4:12). Kay ang kaluwasan pinaagi lamang kang Jesus.

Adunay panghitabo nga natala sa Bibliya diin ang usa ka tawo nangutana: “Unsa may akong buhaton aron maluwas?” Ang tubag mao: “Tuohi ang Ginoong Jesu-Kristo, ug maluwas ka” (Buhat 16:30,31). Mahimong moingon ka, “Wala naba akong buhaton nga lain pa?” Ang Dios naghatag ug tubag: “Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kondili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. (Efeso 2:8, 9). Gibuhat sa Dios ang kaluwasan nga yano kaayo.

Tuohi lang ang Dios sa Iyang pulong. Ang Iyang Pulong tinuod sa walay katapusan (Salmo 119:160). Ikaw karon nahibalo nga ikaw usa ka makasasala; nahibalo ka nga walay kaluwasan diha sa mga buhat; ug nasayod ka nga kinahanglang motuo ka sa Ginoong Jesu-Kristo aron maluwas.

“Paghinulsol kamo, ug tuohi ninyo ang Maayong Balita.” (Marcos 1:15). “Kay kon pinaagi sa imong baba magsugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo, ug magtuo diha sa imong kasingkasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, maluwas ikaw.” (Roma 10:9).

Kon naghinulsol ka ug mituo kang Ginoong Jesu-Kristo ingon nga imong Manluluwas, mahibaloan nimo nga ikaw adunay kinabuhing dayon. Ang Dios nag-ingon sa 1 Juan 5:13: “Kining mga butanga gisulat nako kaninyo nga nagtuo sa ngalan sa Anak sa Dios, aron kamo masayod nga kamo nakabaton na sa kinabuhing dayon. “ Kaniadto, tingali naglaom ka nga sa langit ka padulong. Karon nakahibalo ka na!

Back to top of page


We Also Recommend