Menu
Cart 0

Passport To Heaven (Cebuano)

  • $ 3300

PrintMyTract.com logoNOTE: This item is custom-printed to order (click for more details).

Printing Time
Tract Quantity

  • Estimated shipping date: Monday, August 5 (Click for more details)
  • SKU:
  • Discounts: Discount coupons do not apply to this item
  • Format: Folded Tract
  • Size: 3.5 inches x 5.5 inches
  • Pages: 4
  • Returns: Because this item is custom-printed to order, it cannot be returned.

Show all item details


The full text of this tract is shown below. (Do you want to print this tract in a different version than the one listed? Contact us and let us know what you're looking for—we may be able to create the alternate version for you at no charge.)

Pasaporte Sa Langit

Nangandoy ka ba sa usa ka internasyonal nga bakasyon? Kung wala kay pasaporte, dili ka makabiyahe sa mga destinasyon sa nagkalain-laing nasod. Kadtong gusto nga makaadto sa Langit kinahanglan usab nga magplano nang daan.

ANDAM KA NA BA SA LANGIT?

Walay makasulod sa Langit—nga mao ang balaan nga puloy-anan sa Dios—gawas kon sila naka pangandam. Tungod kay ang Dios balaan ug nagdumot sa tanang sala, dili Niya madawat ngadto sa Langit ang mga nahugawan sa sala. Ang matag-usa kanato kinahanglang makugihon nga magtimbang-timbang sa atong mga kaugalingon sumala sa sumbanan sa Dios aron makasulod sa Langit.

Ang mga sugo sa Dios naghulagway sa Iyang gikinahanglan. Kini nga mga sugo naglakip sa mga butang sama sa dili mamakak, dili mangawat, dili masinahon, ug dili mugamit sa ngalan sa Dios isip usa ka pamalikas. Kon kita motan-aw niini nga mga sugo ug matinud-anon nga magsusi sa atong mga kaugalingon, kinahanglan nga moangkon kita nga kita napakyas diha sa sumbanan sa Dios. Ang matag usa kanato sad-an atubangan sa Dios. Ang Iyang pulong, ang Bibliya, nagpaklaro nga ang tanan tawo makasasala: “ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios” (Roma 3:23). Walay bisan usa kanato walay sala nga mao ang gikinahanglan aron makasulod sa Langit.

PAGBAYAD SA BILI

Daghan ang kombinsido nga makaangkon sila ug dapit sa Langit pinaagi sa pagbuhat ug maayo nga mga butang sama sa pag-adto sa simbahan, pagbasa sa Biblia, pag-ampo, ug pagtabang sa uban tawo. Ang problema, walay bisan usa sa atong maayong mga buhat ang makapanas sa atong mga sala. Ang pulong sa Dios nagtudlo nga “Si bisan kinsa nga nagtuman sa tibuok nga Kasugoan apan nakasupak sa usa ka bahin, nakalapas na sa tibuok nga Kasugoan” (Santiago 2:10). Usa lang ka sala igo na aron kita masad-an.

Kung gusto nimo nga makapangandam alang sa Langit, kinahanglan nga mapasaylo ang imong mga sala. Tungod kay ang Dios nahigugma kanato—sa dakong bili—Siya nag hatag sa dalan. Ang atong kaluwasan gibayran pinaagi sa pag-antos ug sa kamatayon ni Jesu-Kristo sa krus. Ang Dios nagpadala Kaniya aron mamatay puli kanato, nga nagdawat sa silot sa atong mga sala. “Gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, nga tungod niana gihatag Niya ang Iyang bugtong nga Anak, aron ang tanan nga mosalig Kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon” (Juan 3:16).

GUSTO KA BA UG PASAPORTE SA LANGIT?

Una, kinahanglan nimong ilhon nga ang imong pagkamakasasala naghimo kanimo nga dili angay makasulod sa Langit. Sunod, kinahanglang imong maamgohan nga dili nimo mabayran o mapaningkamotan ang kapasayloan sa Dios. Ug sa kataposan, kinahanglang mosalig ka diha lamang sa sakripisyo ni Jesus isip bayad sa imong mga sala.

Madawat nimo ang imong pasaporte sa Langit kon imong ibutang ang imong pagsalig kang Jesu-Kristo isip Ginoo ug Manluluwas. “Kon isugid mo sa imong baba ang Ginoong Jesus, ug motuo ka sa imong kasingkasing nga gibanhaw Siya sa Dios gikan sa mga patay, maluwas ka” (Roma 10:9). Ang kaluwasan usa ka gasa. “Kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Jesu-Kristo. Kini gasa gikan sa Dios ug dili pinasikad sa inyong mga binuhatan, busa wala gayo’y makapasigarbo” (Efeso 2:8–9). 

Dawata ang libre nga gasa sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios kanimo pinaagi sa Iyang Anak.  “Tuo sa Ginoong Jesu-Kristo, ug maluwas ka” (Mga Buhat 16:31). Makapangayo ka sa Dios nga hatagan ka niini nga kaluwasan karon dayon. Ang tanan nga modangup Kaniya sa sinsero nga pagtuo maluwas!

Back to top of page


We Also Recommend